मुख पृष्ठ

गायता कोयतोर इन्टेर नेट वेबसायिटतिगा माक मिया स्वागत किन्तोरोम

प्रिय गोतियालोरक, गायता कोयतोर बोलिसाटि उन्दि इन्टेर नेट वेबसायिट बनेकियाना मोका पुटतु इद उन्दि नसिबता पोल्लो मन्ता। गायता कोयतोर भाषा भारततिगा मन्वालोरक गोन्डि लोकुरा भाषाता उन्दि उपभाषा मन्ता। गायता कोयतोर बोलि कोटाना पहले सुविदा हिले आसि मति २००७ वर्षाताल गायता कोयतोर बोलि विकास समितिता द्वारा इदेना लिपि बनेमात। इद इन्टेर नेट वेबसायिट गायता कोयतोर अनि इंग्रेजि भाषाते पुटान्ता। अनि इद इन्टेर नेट वेबसायिटतिगा ऑडियो, व्हिडियो, बोलि करियाना पुस्तक अनि पवित्र पुस्तक दरोज माक अपलोड किन्तोरोम। अनि इव सबोयितुन निमाट उपयोग किम्ट। अनि gaitakoitor.co.in निमाट पसन्त कियाकिट इन्जोर माक विश्वास किन्तोरोम। इद इन्टेर नेटतुन असा सोबाय बनेकियानसाटि निमाट बाताले सुचेह कियाकिट ते मिया स्वागत मन्ता। निमाट इद वेबसायिटतुन संपर्क कितिट इन्जोर माक मिकुन दन्यवाद हिन्तोरोम।

प्रबु येसु मसिना पिटो इदेक उन्दि पुनाल अनि खास रितिते हुळाट। प्रबु येसु मसिना सोबाता पोल्लो व्हिडियो हुळाना रितिते बनेहकिता मन्ता। इद व्हिडियो गायता कोयतोर बोलिते मिया साठि दिसाना माक पकाय गिरदाता पोल्लो मन्ता। इद व्हिडियो फिलिम लोकुरकुन पवित्र पोल्लोतासंग करोय संगत जोळेकियान साठि मन्ता। इदेनते गायता कोयतोर बोलिते प्रबु येसु मसिना सोबाता पोल्लो केन्जाना बेरा येसुना बारेता पिटो अनि ओर प्रबु येसु मसि जिवित मतोर ओद पालिस्तिन पोरोयता देशता पहले शताब्दीता इतिहास वने हुळान्तोरोम। मावा वेबसायिट, युट्युब अनि फेसबुक चॅनल तिगाडाल निमाट इव व्हिडियोंग डावुनलोड किस हुळपरान्तोरिट। अनि गायता कोयतोर बायबिल आप वने गुगल प्लेस्टोर तिगाडाल फुकोटते डावुनलोड किस उपयोग किया परान्तोरिट।

Share

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.